ૐ Prøvetime/Trial Lesson

Har du ikke prøvet Yoga (hos os) før?
Så er prøvetimen perfekt for dig.
Med en prøvetime kan du tilmelde dig netop dén time du har lyst til.

Prøvetimen må kun købes én gang. Ellers henviser vi til vores Klippekort eller medlemskaberHaven´t you tried Yoga at DoYoga before?
Then you are more than welcome to buy a trial lesson and pick just the class you would like to try.

Trial Lesson can only be bought once, if you would like to try more than one class, try our intro-voucher with 3 classes or our drop-inn.