ૐ Klippekort/Voucher

Kom til yoga, 3, 5 eller 10 gange med et af vores klippekort.
Der er hverken medlemskabs-binding eller bøde på manglende fremmøde på klippekort.Come to yoga 3, 5 or 10 times with our voucher.
There is no membership-termination policy or fines for not showing up, when you have a voucher.