ૐ Abonnementer/Memberships

Alle medlemskaber kan bruges til Yoga og Hot Yoga i alle vores Studios:
Store Kongensgade 79 (yoga)
Vesterbrogade 69 (yoga & hot-yoga)
Dalgas Boulevard 59 (yoga)All memberships can be used for hot yoga and yoga at all our Studios:
Store Kongensgade 79 (yoga)
Vesterbrogade 69 (yoga & hot-yoga)
Dalgas Boulevard 59 (yoga)